DEFINICJE

1. Sprzedawca - Dominik Pyciński prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą EMPO DOMINIK PYCIŃSKI, ul. Krzywa 34a, 71-027 Szczecin, NIP 8522113138, REGON 811625175;
2. Kupujący - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego, w tym w szczególności dokonująca zakupów;
3. Konsument - Kupujący będący osobą fizyczną dokonujący zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę w sieci Internet pod adresem www.green-tower.pl

INFORMACJE WSTĘPNE

1.Sklep służy do umożliwienia Kupującym nabywania towarów przedstawionych przez Sprzedawcy, a także do korzystania z usługi newsletter mającej na celu informowanie korzystających z usługi o aktualnych informacjach na temat produktów i promocji Sprzedawcy.
2. Sprzedawca udostępnia niniejszy regulamin w formacie PDF umożliwiającym jego pobranie, utrwalanie na trwałym nośniku na urządzeniu Kupującego, a także drukowanie. Kupujący dokonując zakupów, a także rejestrując się na stronie sklepu internetowego www.green-tower.pl zostanie poproszony o akceptację postanowień niniejszego regulaminu przez zaznaczenie tzw. check-boxu.
3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą.
4. Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą danych adresowych podanych powyżej lub za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce sklepu internetowego http://green-tower.pl/pl/kontakt bądź wysyłając wiadomość mailową na skrzynkę pocztową info@green-tower.pl5. Każdy Użytkownik oraz Kupujący obowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
6. Towar przedstawiony w Sklepie jest fabrycznie nowy.
7. Umowy w Sklepie zawierane są w języku polskim.
8. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto.
9. Korzystanie ze Sklepu (w tym zawarcie Umowy) wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe
i system teleinformatyczny, z którego korzysta użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych:

- komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;

- dostęp do poczty elektronicznej (w razie podjęcia decyzji o zakupie towaru bądź skorzystania z usługi newsletter);

- przeglądarka internetowa: Firefox 60 lub wersja wyższa, Opera 53 lub wersja wyższa, Google Chrome 58 lub wersja wyższa i Safari 10 lub wersja wyższa;

- zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1366x768;

- ważny/aktywny adres e-mail (w razie podjęcia decyzji o zakupie towaru bądź skorzystania z usługi newsletter);

- klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
2. Wszelkie informacje zamieszczone w sklepie internetowym dotyczące towaru, ceny, ilości, rodzaju opakowania, terminu dostawy lub odbioru należy postrzegać nie jako ofertę, a jako zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
3. Towary dostępne do sprzedaży znajdują się w zakładce http://green-tower.pl/pl/13-sklep.
4. Kupujący dokonuje wyboru interesującego towaru przez kliknięcie przy danym towarze „Dodaj do Koszyka”.
5. W celu dokonania zakupu Kupujący powinien wcisnąć przycisk „przejdź do realizacji zamówienia”.
6. Kupujący może dokonać zakupu z wykorzystaniem konta użytkownika lub wybierając opcję „Szybkie zakupy”.
7. Kupujący chcąc dokonać zakupu z utworzeniem konta użytkownika powinien kliknąć w przycisk „zarejestruj się”, a następnie wykonywać polecenia mające na celu utworzenie konta w sklepie internetowym.
8. W celu realizacji zamówienia Kupujący powinien uzupełnić wymagane pola, a następnie przejść do formy wysyłki towaru i wybrać odpowiedni rodzaj dostarczenia towaru.
9. Po wybraniu formy dostarczenia towaru ostatnim krokiem jest dokonanie płatności.
10. Płatność online dokonuje się za pośrednictwem serwisu PayU. Należy wybrać formę płatności,
a następnie kliknąć w przycisk „Potwierdzam zamówienie i płacę”.
11. Z chwilą złożenia zamówienia (kliknięcia w przycisk „Potwierdzam zamówienie i płacę” między kupującym a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.

TOWARY OBJĘTE SPRZEDAŻĄ

1. Towary udostępnione przez Sprzedawcy za pomocą sklepu internetowego podzielona są na kategorie produktów.
2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć towar bez wad.
3. Każdy towar jest pionową donicą. Różnice pomiędzy poszczególnymi kategoriami towaru stanowią materiał, z które towar został wyprodukowany.
4. Każda z kategorii dotyczy jednego produktu, który może zostać zakupiony przez Kupującego
w trzech wariantach, tj.

    Produkt w wersji podstawowej:

                    i. Towar wysyłany jest za pomocą firmy kurierskiej;

                    ii. Sprzedaż nie obejmuje dostarczenia sadzonek/nasion ani ziemi przez Sprzedawcy;

                   iii. Sprzedaż nie obejmuje montażu towaru przez Sprzedawcy;

                  iv. Towar montowany jest indywidualnie przez Kupującego

    Produkt w wersji indywidualnego zamówienia z montażem u Kupującego:

                    i. Towar dostarczany jest przez Sprzedawcy;

                   ii. Sprzedaż obejmuje sprzedaż donicy przystosowaną do posadowienia na gruncie lub do zainstalowania w ziemi, wedle indywidualnego        życzenia Kupującego;

                 iii.  Sprzedaż obejmuje obsadzenie donicy sadzonkami/nasionami wybranymi przez Kupującego wedle jego indywidualnego życzenia;

                 iv.  Sprzedaż obejmuje usługę montaż towaru w miejscu wskazanym przez Kupującego;

                  v.  Sprzedaż nie obejmuje wyhodowania roślin;

     Produkt w wersji premium indywidualnego zamówienia z wyhodowaniem roślin przez Sprzedawcę wraz z montażem u Kupującego:

                   i. Towar dostarczany po wyhodowaniu (okres kilku do kilkunastu tygodni
                      w zależności od roślin wybranych przez Kupującego) przez Sprzedawcy;

                   ii. Sprzedaż towaru obejmuj indywidualny wybór przez Kupującego sadzonek/nasion roślin do obsadzenia towaru;

                  iii. Sprzedaż towaru obejmuje wyhodowanie roślin na wyraźną zgodę Kupującego oznaczający wyhodowanie w donicy wybranych przez  Kupującego sadzonek/nasion, a następnie dostarczenie Kupującemu wyhodowanych w donicy roślin.

FORMA PŁATNOŚCI

1. Kupujący może dokonać płatności za zakupione towary za pośrednictwem serwisu PayU.
2. Płatność on-line za pośrednictwem serwisu PayU pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza, że towar zostaje wysłany po dokonaniu pozytywnej autoryzacji płatności.
3. Płatność za pobraniem pobierana jest podczas dostawy towaru.
Usługę „płatność on-line” za pośrednictwem portalu PayU realizuje PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399,posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, opłaconym w całości; krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012. Szczegółowe warunki realizacji “płatności on-line” za pośrednictwem portalu PayU dostępne są na stronie internetowej www.payu.pl.
4. Jeżeli Kupujący nie ma możliwości dokonania płatności za pośrednictwem serwisu PayU powinien skontaktować się w tej sprawie ze Sprzedawcam w celu ustalenia innego sposobu dokonania zapłaty.

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Termin realizacji zamówienia produktu w wersji podstawowej wynosi od 3 do 30 dni.
2. Termin realizacji zamówienia produktu w wersji indywidualnego zamówienia z montażem wynosi od 7 do 30 dni.
3. Termin realizacji zamówienia produktu w wersji indywidualnego zamówienia może wynosić dłużej niż 30 dni. Wynika to z faktu, że przed montażem u Kupującego, Sprzedawca hoduje rośliny wybrane przez Kupującego na jego rzecz we własnym zakresie (w miejscu wybranym przez Sprzedawcę). Wyhodowanie roślin umożliwiające dostawę i montaż produktu u Kupującego uzależnione jest od przebiegu i dynamiki ich rozwoju. Zazwyczaj proces ten trwa od kilku do kilkunastu tygodni. Sprzedawca na bieżąco (przynajmniej raz na dwa tygodnie) informował będzie o przebiegu rozwoju roślin oraz o szacowanym czasie montażu Produktu u Kupującego.
2. Termin realizacji to okres od momentu zawarcia umowy oraz uzyskania wszystkich informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia (np. w przypadku wyboru towaru w wersji indywidualnego zamówienia z montażem u Klienta termin ten liczony jest od momentu otrzymania kompletnej listy sadzonek, które mają być wsadzone do donicy), do momentu dostarczenia Kupującemu towaru.
4. W przypadku, gdy realizacja zamówienia w terminie określonym w pkt. 1  lub 2 okaże się niemożliwa, ze względu na właściwości lub dostępność towaru, Kupujący zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany za pomocą wiadomości e-mail wraz z podaniem możliwego terminu dostarczenia towaru. W takiej sytuacji od decyzji Kupującego zależy, czy będzie oczekiwał na realizację zamówienia, czy też anuluje zamówienie.
5. Towar dostarczony będzie do Kupującego w sposób jaki wybierze na etapie składania zamówienia, tj. za pośrednictwem firmy świadczącej profesjonalne usługi przewozowe lub przez Sprzedawcy, w zależności od wariantu produktu jaki wybierze Kupujący.
6. Warunki dostawy towaru przez Przewoźnika określają właściwe regulacje obowiązujące u Przewoźnika.
7. Kupujący powinien ustalić stan przesyłki doręczanej przez Przewoźnika w momencie dostarczenia przesyłki (akt staranności).
8. Kupujący powinien sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru w obecności pracownika Przewoźnika i w razie wykrycia jakichkolwiek uszkodzeń niezwłocznie zgłosić Przewoźnikowi stosowną reklamację. Do reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu powinno dołączyć się protokół szkody podpisany przez Kupującego i dostawcę przesyłki. W treści w/w protokołu szkody winien znajdować się opis stwierdzonych zastrzeżeń oraz przedmiot dostawy wraz z opakowaniem, w którym został on dostarczony Kupującemu.
9. Koszty przesyłki towaru ponosi Sprzedawca.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ PRZEZ KONSUMENTA

1. Kupujący będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
2. Oświadczenie o odstąpieniu – zwane dalej “oświadczeniem” – Kupujący może złożyć za pomocą Formularza Odstąpienia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, jednakże skorzystanie z niego nie jest obowiązkowe. W szczególności można skorzystać z formularza stanowiącego Załącznik nr 2 do ustawy o Prawach Konsumenta z 30 maja 2014 roku.
3. Kupujący może wysłać oświadczenie pocztą tradycyjną na adres: EMPO DOMINIK PYCIŃSKI, ul. Krzywa 34a, 71-027 Szczecin albo pocztą elektroniczną na adres e-mail: info@green-tower.pl4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Kupującemu potwierdzenie otrzymania oświadczenia złożonego w sposób, o którym mowa w ustępie powyżej. Potwierdzenie otrzymania oświadczenia zostanie przesłane Kupującemu w formie pliku PDF lub informacji w treści wiadomości mailowej, za pomocą poczty elektronicznej.
5. Do zachowania 14 dniowego terminu określonego w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
6. Ustawowe prawo odstąpienia od umowy sprzedaży konsumenckiej zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w wypadkach:

- umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
- umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
- umowy zawartej na aukcji publicznej;
- umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
- umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

7. W razie odstąpienia od umowy uważana jest ona za niezawartą, a Kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Ponosi on natomiast odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy tj. Kupujący powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego zwrotu.
8. Zwracany przez Kupującego towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży.
9. Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Oświadczenia, zwraca Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (tj. za transport od Sprzedawcy do Kupującego), chyba że dostawa była darmowa.
10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.
11. Kupujący ma obowiązek zwrócić towar lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
12. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy.
Zwrotu towaru należy dokonać na adres SPRZEDAWCY: EMPO DOMINIK PYCIŃSKI, ul. Krzywa 34a, 71-027 Szczecin.
13. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

RĘKOJMIA I REKLAMACJE

1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Kupującemu towar bez wad.
2. Kupującym będącym konsumentami, przysługuje prawo do złożenia reklamacji towaru w trybie rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej zgodnie z Kodeksem Cywilnym, według postanowień dotyczących konsumentów. Sprzedawca odpowiada za wady towaru stwierdzone w ciągu 2 lat od dostarczenia towaru.
3. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi – w granicach wynikających z przepisów Kodeksu Cywilnego – w stosunkach z podmiotami nie będącymi Konsumentami zostaje wyłączona.
4. Reklamację można złożyć za pomocą formularza reklamacji załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, który zostanie przez Kupującego wypełniony oraz wysłany drogą elektroniczną na adres e-mail info@green-tower.pl.
5. Kupujący nie jest zobowiązany do skorzystania z formularza reklamacji. W celu usprawnienia rozpatrzenia Reklamacji złożonej w innej formie niż przez wypełnienie formularza reklamacji zaleca się, by Kupujący zawarł w zgłoszeniu reklamacyjnym następujące informacje:

 1. imię i nazwisko kupującego;
 2. nazwę towaru;
 3. datę nabycia towaru;
 4. numer zamówienia;
 5. szczegółowy opis wady towaru;
 6. chwilę powstania wady towaru.

6. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.
7. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcy Reklamacji.
8. W przypadku, gdy do wykonania uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie towaru do Sprzedawcy, Kupujący zostanie poproszony przez Sprzedawcy o dostarczenie towaru na koszt Sprzedawcy do miejsca prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie towaru przez Kupującego byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Kupujący poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, towaru Sprzedającemu w miejscu, w którym towar się znajduje.
9. Sklep może organizować promocje obejmujące cenę jednego lub większej ilości towarów lub inne warunki zakupu.
10. Promocje nie łączą się ze sobą (chyba, że w warunkach promocji wyraźnie postanowiono inaczej).
11. Promocje nie obejmują transakcji dokonanych (umów zawartych) przed dniem wskazanym jako początkowy dzień okresu promocyjnego (chyba, że w warunkach promocji wyraźnie postanowiono inaczej).
12. Do promocji stosuje się postanowienia niniejszego regulaminu w zakresie wykraczającym poza postanowienia regulaminu danej promocji.
13. Jeżeli konkretna promocja nie posiada odrębnego regulaminu stosuje się postanowienia niniejszego regulaminu.

PROMOCJE

1. Sklep może organizować promocje obejmujące cenę jednego lub większej ilości towarów lub inne warunki zakupu.
2. Promocje nie łączą się ze sobą (chyba, że w warunkach promocji wyraźnie postanowiono inaczej).
3. Promocje nie obejmują transakcji dokonanych (umów zawartych) przed dniem wskazanym jako początkowy dzień okresu promocyjnego (chyba, że w warunkach promocji wyraźnie postanowiono inaczej).
4. Do promocji stosuje się postanowienia niniejszego regulaminu w zakresie wykraczającym poza postanowienia regulaminu danej promocji.
5. Jeżeli konkretna promocja nie posiada odrębnego regulaminu stosuje się postanowienia niniejszego regulaminu.

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Sklep Internetowy www.green-tower.pl jest administrowany i redagowany przez Sprzedawc.ę
2. Sklep Internetowy służy nabywaniu przez Kupujących towarów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy (sprzedaż towarów) otrzymywania aktualnych informacji na temat produktów i promocji Sprzedawcy (usługa newsletter).
3. Nabywanie przez Kupujących towarów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy nie wymaga rejestracji konta użytkownika w sklepie internetowym (szybkie zakupy). Kupujący ma jednak możliwość rejestracji konta użytkownika (rejestracja konta użytkownika), co pozwoli mu na korzystanie z narzędzi takich jak:

 1. Moje zamówienia;
 2. Moje rachunki;
 3. Moje adresy;
 4. Moje informacje osobiste;
 5. Moje bony.

4. Kupujący podczas rejestracji ma obowiązek podać dane zgodne z prawdą, jest on obowiązany również do aktualizacji podanych danych w razie ich zmian.
5. Kupujący przekazując login lub hasło do jego konta użytkownika osobom trzecim robi to na własne ryzyko i odpowiedzialność.
6. Korzystanie z funkcjonalności sklepu internetowego jest dobrowolne.
7. Rejestracja w sklepie internetowym jest bezpłatna.
8. Otrzymywanie przez użytkowników sklepu internetowego aktualnych informacji na temat produktów i promocji Sprzedawcy (usługa newsletter) wiąże się z koniecznością podania adresu mailowego, na który mają być wysyłane wskazane wyżej informacje. Ponadto użytkownik zobowiązany jest do akceptacji regulaminu. Usługa newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
9. W razie podjęcia przez użytkownika decyzji o rezygnacji usługi powinien on poinformować o tym Sprzedawcy wysyłając informację w tym zakresie na adres pocztowy EMPO DOMINIK PYCIŃSKI, ul. Krzywa 34a, 71-027 Szczecin lub drogą mailową na adres info@green-tower.pl.
10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu sklepu internetowego wywołane siłą wyższą, niezawinioną przez niego awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją jakichkolwiek osób trzecich.
11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw technicznych funkcjonowaniu sklepu internetowego, wynikających zwłaszcza z dokonywania przez Sprzedawcy zmian lub aktualizacji
w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Kupujący zostaną powiadomieni poprzez stosowny komunikat.
12. Kupujący zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich do materiałów znajdujących się na stronach sklepu internetowego zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
13. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Kupującego na stronach sklepu internetowego treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe oraz naruszających zasady etykiety.
14. Reklamacje dotyczące funkcjonowania sklepu internetowego lub zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: info@green-tower.pl lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie www pod adresem www.green-tower.pl/kontakt lub listownie na adres: EMPO DOMINIK PYCIŃSKI, ul. Krzywa 34a, 71-027 Szczecin lub drogą mailową na adres info@green-tower.pl.
15. Sprzedawca będzie rozpatrywać reklamacje, które zostały nadesłane drogą elektroniczną lub listowną. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.
16. Każdej ze Stron przysługuje prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w niniejszym regulaminie z zachowaniem 5 dniowego terminu wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy składane jest w formie elektronicznej (e-mail). Kupujący składa takie oświadczenie na adres info@green-tower.pl, a Sprzedawca składa oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na adres e-mail Kupującego. Realizacja zamówień towarów złożonych do chwili wygaśnięcia umowy podlega postanowieniom niniejszego Regulaminu.

POZASĄDOWE SPOSOBY DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

 1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem
  o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
 2. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów;

2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 12.04 2019 r.
2. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Sprzedawca. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz wykorzystaniem plików cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem www.green-tower.pl/politykaprywatnosci.
3. Sprzedawca dołożył najwyższych starań celem ukształtowania praw i obowiązków konsumenta z poszanowaniem dobrych obyczajów i jego najlepszych interesów.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego regulaminu.
5. Zmieniony regulamin wiąże Kupującego, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Kupujący został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
6. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Kupujących będących jednocześnie Konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
7. W wypadku gdyby zmiana regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

Załącznik nr 1                                                                                                                                                                           Miejscowość, data

 

 

                                                                        WZÓR FORMULARZA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Adresat:

Nazwa:

Adres:

 

Nadawca:

Imię i Nazwisko:

Adres:

Numer Zamówienia:

                                                                              Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.) odstępuję od umowy sprzedaży..................................................................... (nazwa towaru) nr faktury/paragonu ................ zawartej przeze mnie dnia...............................

 

Proszę o zwrot kwoty....................zł (słownie: ........................................................................)

przekazem pocztowym na adres..............................................................................................

lub na konto nr.........................................................................................................................

 

Zwracam......................................................................................... w stanie niezmienionym.

 

 

 

………………………...

           podpis

 

Załącznik nr 2                                                                                                                                                                        Miejscowość, data

 

                                                                                     WZÓR FORMULARZA REKLAMACJI

 

 

 

Adresat:

Nazwa:

Adres:

 

Składający reklamację:

Imię i Nazwisko:

Adres:

Numer Zamówienia:

                                                                                            Zgłoszenie reklamacji

Proszę podać następujące informacje:

 

 1. Dotyczące przedmiotu reklamacji (w szczególności rodzaj i datę wystąpienia niezgodności/wady):

……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….………………………………

 1. Żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży:

……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………

 

 

…………………………………….

podpis składającego reklamację